Disclaimer - Follow Me Around
*/

ARTIKEL 1: EIGENDOM EN WIJZIGING WEBSITE

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich steeds richten per e-mail richten aan op het volgende adres: info@followmearound.com.

Follow Me Around behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Website impliceert dat “de gebruiker” van de Website (hier inbegrepen, doch niet beperkt tot, de loutere internetbezoeker, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website volledig en onherroepelijk aanvaardt.

ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle bestanddelen van de Website (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, lay-out, teksten, logo’s , foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan Follow Me Around of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Follow Me Around.

ARTIKEL 3: PARTICIPATIE DOOR DE GEBRUIKER

Het is mogelijk voor de gebruiker om op bepaalde plaatsen op de Website actief deel te nemen en dit o.a. door middel van het achterlaten van ‘comments’, het aanklikken van bepaalde icoontjes, het deelnemen aan een ‘community’ enz.

De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor de artikels, berichten, data, commentaren enz. die de gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op de Website meedeelt. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de gebruiker op de Website meedeelt. Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart Follow Me Around volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Website werd geplaatst.

De gebruiker verleent zijn/haar expliciete toestemming met het feit dat al de meegedeelde berichten, commentaren, data enz. op de Website door Follow Me Around onder elke mogelijke exploitatievorm en zonder enige beperking kunnen worden gebruikt, zonder dat deze laatste hiervoor aan de gebruiker toestemming dient te vragen of op enige wijze verantwoordelijkheid draagt voor de wettigheid van hetgeen meegedeeld wordt.

Follow Me Around behoudt zich het recht voor elke vorm van participatie door een gebruiker, waaronder geschreven artikels, foto’s en dergelijke, op eenvoudig verzoek van derden of op eigen verzoek, zonder opgave van motivering, te weigeren. Dit geldt in het bijzonder voor onpassende en commercieel gerichte berichten. Onpassend en verboden zijn onder andere, doch niet uitsluitend, berichten, commentaren, data enz. die:

  • Kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
  • Het risico lopen als “laster en eerroof” te worden beschouwd of smaad beogen;
  • Als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van de Website zouden kunnen worden beschouwd;
  • Op eender welke manier de rechten van Follow Me Around – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, haar goede reputatie, aantasten;

Elke vorm van participatie door een gebruiker kan aan de bevoegde instanties worden doorgegeven in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek indien de instanties daarom verzoeken.

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om klacht neer te leggen of een opmerking te maken aangaande de participatiemogelijkheden op de Website, de participatievormen van een andere gebruiker enz. door een email te richten aan: info@followmearound.com. Follow Me Around doet haar best om elke klacht of opmerking van een passende reactie te voorzien.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

Follow Me Around waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de volledige juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door Follow Me Around zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website terug te vinden is, waaronder teksten, foto’s, geluid, data enz.

Follow Me Around is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

Follow Me Around is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website

Follow Me Around is niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website. In het bijzonder is Follow Me Around niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website.

Follow Me Around is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. Follow Me Around kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website doet Follow Me Around zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. Follow Me Around kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op – of van – de Website.

ARTIKEL 5: PRIVACY

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt Follow Me Around zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt Follow Me Around de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 6: AFSTAND

Het ontbreken van het afdwingen door Follow Me Around van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.

ARTIKEL 7: DEELBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

ARTIKEL 8: BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van Gent zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.